O świetlicy

Rok szkolny 2019/2020

Postanowienia ogólne 
 • Świetlica szkolna, jako wewnątrzszkolna instytucja wychowania, wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opieki, oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych, jak i zajęć terapeutycznych.

 • W swych celach i zadaniach uwzględnia podstawowe funkcje czasu wolnego: odpoczynek (tj. regenerację sił fizycznych i psychicznych), rozrywkę, która wyzwala przyjemne emocje oraz rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań.

 • Głównym zadaniem świetlicy jest organizacja czasu wolnego uczniów pozostających na terenie szkoły przed i po zakończonych zajęciach lekcyjnych.

 • Prowadzenie przez świetlicę zorganizowanych zajęć ma na celu nauczenie uczniów umiejętnego gospodarowania wolnym czasem i daje możliwość wykorzystania go zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami.

 • Zajęcia świetlicowe mają za zadanie wspierać wielokierunkowo rozwój psychiczny i emocjonalny dzieci. Są one ważnym łącznikiem między działaniami rodziny i szkoły w wychowaniu dziecka, łączą obowiązki Rodziców z kontynuacją działań wychowawczo-opiekuńczych szkoły.

 • Świetlica SP w Libertowie realizując swoje zadania, pracuje z dziećmi różnymi formami, poprzez gry, zabawy, konkursy i inne. Wyodrębniając rodzaje zajęć, brane są pod uwagę treści, środki realizacji oraz ich cele.

 • Świetlica jest wyposażona w pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały umożliwiające prowadzenie zajęć oraz organizację czasu wolnego dziecka (przybory i materiały do zajęć manualnych i książki, gry dydaktyczne i planszowe, przybory do zabaw sportowych, sprzęt audiowizualny).

 • W myśl założeń wychowawczych i realizacji planu opiekuńczo – wychowawczego w świetlicy prowadzone są zajęcia plastyczne, techniczne, czytelnicze, gry i zabawy dydaktyczne, zajęcia ruchowe i gry sportowe, zajęcia komputerowe, a także zajęcia mające na celu pomoc uczniom w nauce, odrabianie lekcji.

 • W świetlicy szkolnej zatrudnia się pracowników pedagogicznych – nauczycieli wychowawców świetlicy, którzy są członkami Rady Pedagogicznej.


Założenia organizacyjne
 • Świetlica szkolna czynna jest codziennie w dniach nauki szkolnej w godzinach:  11:30 – 17:00.

 • Dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego jest dniem wolnym od zajęć opiekuńczo – wychowawczych; dni ustawowo wolne oraz dni ustalone przez dyrektora w danym roku szkolnym są dniami, kiedy świetlica jest nieczynna.

 • Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie klas I- IV.

 • Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:
  a. czas pracy rodziców — na wniosek rodziców;
  b. inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

 • Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych Karty Zgłoszenia do świetlicy szkolnej na dany rok szkolny.

 • Kartę Zgłoszenia wypełnioną należy złożyć w sekretariacie szkoły.

 • Karta Zgłoszenia do świetlicy zawiera:
  imiona i nazwisko dziecka,
  datę urodzenia,
  adres zamieszkania,
  informację o osobach upoważnionych do odbioru dziecka wraz z numerami dowodów osobistych,
  dane kontaktowe do rodziców/opiekunów ucznia,
  informacje o stanie zdrowia dziecka,
  zażywanych lekach,
  problemach wychowawczych
  i inne informacje ważne dla zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, jego indywidualnych potrzeb i dobrego samopoczucia.

 • Dzieci mogą być odbierane tylko przez osoby wskazane w Karcie Zgłoszenia lub ewentualnie w dodatkowym Upoważnieniu.

 • Rodzice mogą partycypować w finansowaniu materiałów do zajęć plastycznych i technicznych odbywających się w świetlicy szkolnej.

 

Dzienny rozkład zajęć

 • 11.30-13.30
  Obiad.
  Odpoczynek po zajęciach lekcyjnych.
  Zajęcia plastyczne, słuchanie tekstów, ruchowe np. ping-pong.
 • 13.30-14.30
  Zajęcia programowe.
  Rozmowy wychowawcze, zajęcia ukierunkowane w grupach.
 • 14.30-15.30
  Wykonywanie zadań domowych (od poniedziałku do czwartku). 
  Czytanie dzieciom literatury dziecięcej.
 • 15.30-16.30
  Zabawy rekreacyjne, sportowe.
  Zajęcia przy muzyce.  
 • 16.30-17.00
  Złączenie grup, zajęcia indywidualne wg uznania. 
  Relaks na koniec dnia, zabawy dowolne.
  Projekcja filmów.