Dokumenty

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
NA ROK SZKOLNY 2023/2024
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W LIBERTOWIE  

Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły ze szczególnym uwzględnieniem treści i zadań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w Statucie Szkoły.

 1. Świetlica czynna jest w godz. 7.45 – 17.00 w dniach nauki szkolnej dla uczniów potrzebujących opieki. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbierania dzieci. Zobowiązuje się rodziców do telefonicznego powiadamiania o problemach z odebraniem dziecka (tel. 12 2703033).
 2. Zapisy do świetlicy odbywają się na podstawie Karty Zapisu – wypełnione i podpisane – należy złożyć w sekretariacie szkoły lub u wychowawców.
  Rodzice zobowiązani są podać wszystkie telefony kontaktowe oraz na bieżąco informować o wszelkich zmianach numerów lub innych danych.
 3. W Karcie Zapisu Dziecka do Świetlicy należy bezwzględnie zgłosić wszelkie choroby, na które dziecko cierpi i związane z nimi zalecenia lekarskie.
  Informacje o stanie dziecka należy na bieżąco w ciągu roku szkolnego podawać nauczycielom.
 4. Dzieci są odbierane ze świetlicy przez rodziców. Nie będą respektowane telefoniczne prośby o zgodę na samodzielne wyjście dziecka lub odebranie
  przez inne niż upoważnione pisemnie osoby. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu lub odbierania dziecka przez inne osoby, rodzice są zobowiązani dostarczyć pisemne oświadczenia (w Karcie lub dopięte do Karty) odpowiednio: że biorą pełna odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka ze szkoły i ustalają godzinę wyjścia lub podać nazwiska wszystkich możliwych osób upoważnionych do odbierania dziecka. W przypadku odbioru dziecka przez osobę niepełnoletnią obowiązuje osobne upoważnienie. Oświadczenia takie mogą być stałe – na cały rok szkolny lub na określone dni, dostarczane wg potrzeb. Przyjście opiekuna po dziecko jest jednoznaczne z odebraniem go ze świetlicy.
 5. Dzieci zapisane do świetlicy maja zapewnioną opiekę wychowawczą i wsparcie dydaktyczne. Wychowawcy świetlicy dbają o dobra atmosferę oraz warunki sprzyjające uczestnictwu dzieci w prowadzonych zajęciach (bezpieczeństwo, porządek, dyscyplina, minimalizowanie hałasu). Świetlica jest miejscem wypoczynku i nauki uczniów naszej Szkoły, a także przestrzenią do nawiązywania relacji rówieśniczych. W ciągu dnia uczniowie odrabiają zadania domowe, mają czas na swobodne zabawy oraz uczestniczą w zabawach ruchowych na boisku. Rodzic powinni zadbać o odzież odpowiednią do pogody. Na ternie świetlicy obowiązuje obuwie zamienne. Przed i po południu dzieci biorą udział w organizowanych przez wychowawców zajęciach tematycznych, kołach zainteresowań i konkursach (wewnętrznych i pozaszkolnych) oraz projektach.
 6. Uczniowie udają się do świetlicy niezwłocznie po przybyciu do szkoły lu po zakończonych lekcjach. Uczniowie pozostają pod opieką nauczyciela świetlicy szkolnej od momentu zgłoszenia mu swojej obecności. Po przyjściu do świetlicy, uczniowie zgłaszają swoja obecność nauczycielowi lub nauczyciel sprawdza obecność niezwłocznie po przyjściu do świetlicy. Uczniowie nie mogą oddalać się od wychowawcy świetlicy bez jego zgody. Uczeń może opuścić świetlicę wyłącznie za zgodą nauczyciela, o określonej przez rodzica godzinie, jeśli jego rodzice złożyli zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu. Dzieci zobowiązane są dbać o bezpieczeństwo swoje i innych, zgłaszać wychowawcom każde wyjście ze świetlicy, placu zabaw lub boiska – jest to odnotowywane na liście obecności, przestrzegać norm kulturalnego zachowania, szanować wyposażenie świetlicy oraz przebierać obuwie przez cały rok szkolny. Dziecko, które samodzielnie oddaliło się ze świetlicy – łamie regulamin Szkoły/ świetlicy. W związku z tym każda taka sytuacja jest zgłaszana rodzicom / opiekunom prawnym i pedagogowi szkolnemu.
 7. Dzieci mogą wychodzić ze świetlicy na zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne), na podstawie pisemnej informacji rodziców. Zapisu na kółka dokonują rodzice.
 8. Nauczyciel i uczniowie dbają o higienę osobistą. Myją lub dezynfekują ręce po wejściu do świetlicy.
 9. Dzieci chodzące do świetlicy mogą korzystać ze stołówki. Obiady dzieci będą jadły w czasie trwających w szkole lekcji wg harmonogramu ustalonego z nauczycielami klas I-III. Obiady wydawane są w godzinach ustalanych przez dyrekcję Szkoły. W świetlicy spożywanie posiłków odbywa się wyłącznie przy stolikach.
 10. Na korytarzu znajduje się kranik z wodą w pitną, z którego dzieci mogą korzystać podczas pobytu w świetlicy, po wcześniejszym zgłoszeniu nauczycielowi, ze w tym celu opuszczają salę.
 11. Obowiązuje całkowity zakaz używania urządzeń elektronicznych (telefony, tablety, mp3, smartwatch itp.). Za przynoszone urządzenia wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności. W razie konieczności powiadomienia Rodziców telefonuje się z sekretariatu Szkoły.
 12. Uczniowie są zobligowani do zachowania porządku w świetlicy.
 13. Uczniowie pracują w sposób bezpieczny, nie przeszkadzając innym i darzą się wzajemnie szacunkiem.
 14. Informacje o zachowaniu się dziecka są udzielane na bieżąco przy odbieraniu dziecka, bądź wysyłane są przez dziennik elektroniczny Librus.
 15. Rodzice proszeni są o współpracę z wychowawcami świetlicy (polegającą między innymi na dostarczaniu wyprawki świetlicowej oraz papieru do rysowania czy materiałów potrzebnych na poszczególne zajęcia itp.).
 16. W razie drastycznego i powtarzającego się łamania regulamin obowiązującego w świetlicy oraz zachowań uczniów zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci, przy wyczerpaniu środków wychowawczych adekwatnych do sytuacji oraz braku współpracy w tym względzie z rodzicami, dziecko może być skreślone z listy uczestników zajęć świetlicowych.
 17. Za szkody materialne sprzętu świetlicowego wyrządzone przez dziecko celowo, mimo ostrzeżeń nauczyciela, odpowiadają rodzice.
 18. Dzieci mogą przynosić zabawki z domu (bezpieczne) wyłącznie na własną odpowiedzialność. Zabronione jest używanie wszelkich zabawek imitujących broń. Jeżeli nauczyciel uzna, że dana zabawka stwarza zagrożenie, ma prawo odebrać ją dziecku i oddać rodzicowi.