Dokumenty

k

Regulamin świetlicy 


REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W LIBERTOWIE

& 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Świetlica jest placówką opiekuńczo-wychowawczą i stanowi jednostkę organizacyjną szkoły.
2. Jest to pozalekcyjna forma wychowawczo – opiekuńcza działalności szkoły dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych.
3. Opieką objęci są również uczniowie nie uczęszczający na lekcje religii i basen.
4. Świetlica prowadzona przez szkołę jest placówką przeznaczoną dla uczniów naszej szkoły.    

& 2`  
CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

Zadaniem świetlicy jest zapewnienie młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki i wychowania poprzez umożliwienie odpoczynku i uczestniczenia w zajęciach rozwijających ich zainteresowania, uzdolnienia i umiejętności oraz dostosowanie do potrzeb.

Cele są realizowane poprzez:
– organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do pracy własnej;
– wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej;
– organizowanie gier i zabaw;
– również gier i zabaw ruchowych – w tym także na świeżym powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
– rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci;
– kształtowanie nawyków kultury bycia na co dzień;
– upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
– tworzenie warunków do uczestnictwa w życiu kulturalnym świetlicy i szkoły; – kształtowanie wrażliwości estetycznej i postaw patriotycznych;
– obserwacja oraz kontakt z wychowawcami i rodzicami celem rozpoznania sytuacji domowej i przyczyn niepowodzeń w nauce.    

& 3  
ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY

1. Nadzór nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły, który zapewnia właściwe pomieszczenie.
2. Lokal świetlicy obejmuje kilka sal lekcyjnych dla poszczególnych grup.
3. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych.
4. Liczba wychowanków pod opieką jednego wychowawcy nie powinna przekroczyć 25.
5. Pracownicy: w świetlicy pracuje czterech nauczycieli – wychowawców.
6. Świetlica czynna jest w dni, podczas których odbywają się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w szkole.
7. Czas pracy świetlicy: od 11:30 do 17.00 .
8. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej.  

& 4  
ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI – WYCHOWAWCÓW

1/ Kwalifikowanie uczniów do świetlicy.
2/ Sporządzanie rocznego planu pracy świetlicy zgodnego z planem pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym szkoły (koordynator, odpowiedzialny nauczyciel).
3/ Prowadzenie dziennika zajęć.
4/ Opiniowanie spraw wychowawczo – organizacyjnych dotyczących świetlicy.
5/ Odpowiedzialność za powierzony sprzęt.
6/ Współpraca z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów oraz z pedagogiem szkolnym.
7/ Udzielanie pomocy w nauce dzieciom słabszym.
8/ Sprawowanie opieki nad uczniami spożywającymi obiad w stołówce szkolnej.
9/ Dbałość o estetykę pomieszczeń świetlicy.
10/ Sporządzanie sprawozdań (koordynator, odpowiedzialny nauczyciel) i przedstawianie ich Radzie Pedagogicznej podczas rad podsumowujących pierwsze półrocze i na zakończenie roku szkolnego.
11/ Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy przez nauczycieli po zakończonych lekcjach lub zgłosiły się do niej same przed i po lekcjach. Nauczyciele wszystkich dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, w tym zajęć korekcyjnych, wyrównawczych, artystycznych itd. są zobowiązani do odbierania i odprowadzania uczniów po zakończonych lekcjach do poszczególnych grup świetlicowych, w których dzieci są zapisane. Powyższe dotyczy również zajęć pozalekcyjnych płatnych.
12/ Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole po godz. 17:00.
13/ Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone przez dzieci przedmioty wartościowe, tj. telefony komórkowe, drogie zabawki, pieniądze itp.

& 5  
ZASADY ZABIERANIA DZIECI Z KLAS I-III NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
ORAZ ODPROWADZANIA PO LEKCJACH DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Po zakończonych lekcjach za zaprowadzenie dzieci do świetlicy odpowiedzialny jest wychowawca klasy.
2. Jeżeli lekcje w danej klasie rozpoczyna lub kończy inny nauczyciel, zobowiązany je on również do odprowadzenia ich do świetlicy po skończonych zajęciach.
3. Do zabrania i odprowadzenia dzieci do świetlicy zobowiązani są także nauczyciele
(lub pedagog) prowadzący różnorodne zajęcia dodatkowe/wyrównawcze, czy też chór – zarówno bezpłatne, jak i płatne prowadzone przez nauczycieli spoza szkoły.
4. Nauczyciel lub wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować wychowawcę świetlicy, ilu uczniów pozostawia mu pod opieką.

& 6  
PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY

Do świetlicy szkolnej przyjmowani są przede wszystkim uczniowie klas I – III, w tym w szczególności dzieci z rodzin, gdzie oboje rodzice pracują, dzieci z rodzin niepełnych, wielodzietnych oraz wychowawczo zaniedbane.

Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:
– korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce;
– rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień;
– korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, zabawek oraz sprzętu audiowizualnego będącego w wyposażeniu świetlicy;
– higienicznych warunków przebywania w świetlicy.

Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:
– nienagannego i należytego zachowania się wobec wychowawców i kolegów w czasie pobytu w świetlicy;
– dbania o czystość i estetyczny wygląd świetlicy;
– poszanowania sprzętu świetlicowego;
– zwracania wypożyczonych gier i pomocy w należytym stanie;
– za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.

& 7  
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagrody:
1. Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę.
2. Pochwała przekazana rodzicom, opiekunom.
3. Drobny upominek np. plan lekcji, naklejka.

Kary:
1. Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę.
2. Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie).
3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
4. Nagana udzielona przez dyrektora szkoły.    

& 8  
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI  

1/ Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy) – odbierają dzieci osobiście.
2/ Korespondencja z rodzicami.
3/ Rozmowy telefoniczne.      

& 9  
DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

1. Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły na początku roku szkolnego;
2. Dzienniki zajęć.
3. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
4. Półroczne i roczne sprawozdania z działalności świetlicy.
5. Strona internetowa świetlicy.
6. Regulamin świetlicy szkolnej.  

& 10  
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wychowankowie świetlicy zostają zapoznani z częścią regulaminu dotyczącą ich praw i obowiązków oraz konsekwencji zachowania.
2. Koniecznych zmian w regulaminie dokonuje dyrektor szkoły.
3. Regulamin jest dostępny w całości w sekretariacie szkoły, u wychowawców świetlicy oraz na stronie internetowej szkoły.
4. W sprawach nie objętych regulaminem obowiązuje Statut Szkoły.

Powyższy Regulamin wchodzi w życie z dniem zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły  

Libertów, 10 września 2019 r.

k
k

Procedura odbioru dziecka ze świetlicy

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 16 z dnia 29.10.2018  

PROCEDURA ODBIERANIA DZIECI
Ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Libertowie i ze Świetlicy Szkolnej     

1. Cel procedury  
Celem niniejszej procedury jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa.  

2. Zakres procedury  
Niniejszy dokument reguluje zasady odbierania dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Libertowie i ze świetlicy szkolnej.  

3. Osoby podlegające procedurze  
Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są rodzice dziecka bądź jego prawni opiekunowie oraz nauczyciele i wychowawcy świetlicy.  

4. Opis procedury  

4.1. Osoby upoważnione do obioru dziecka ze Szkoły/ Świetlicy Szkolnej
·         Dziecko jest odbierane ze Szkoły/Świetlicy Szkolnej przez swoich rodziców, prawnych opiekunów lub osoby przez nich upoważnione. To oni odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka w drodze ze Szkoły/Świetlicy Szkolnej od momentu przekazania go przez nauczyciela/wychowawcę świetlicy.
·         Osoby upoważnione przez rodziców (prawnych opiekunów) do obioru dziecka powinny być pełnoletnie.
·         Rodzice (prawni opiekunowie) mogą upoważnić inną osobę do odebrania dziecka ze Szkoły/Świetlicy szkolnej tylko poprzez pisemne oświadczenie składane Dyrektorowi Szkoły lub odpowiedniemu nauczycielowi/wychowawcy grupy. Wzór takiego upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
·         Upoważnienie powinno być podpisane przez oboje rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, chyba że któreś z nich jest pozbawione bądź ma ograniczone lub zawieszone prawa rodzicielskie. Rodzic powołujący się na taką okoliczność ma obowiązek przedstawienia kopii odpisu wyroku dotyczącego władzy rodzicielskiej (bez uzasadnienia).
·         Upoważnienie powinno być złożone przed rozpoczęciem roku szkolnego, nie później jednak niż w dniu 1 września, i jest ono ważne przez jeden rok.
·         Upoważnienie może być w każdej chwili zmienione lub odwołane.
·         Upoważnienie powinno być przechowywane przez odpowiedniego nauczyciela/wychowawcy w dokumentacji grupy, natomiast w sekretariacie szkoły powinna znajdować się aktualna lista osób upoważnionych do odbioru dzieci z każdej grupy.
·         Rodzice (prawni opiekunowie), podpisując upoważnienie, biorą pełną odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo dziecka w czasie jego powrotu do domu z upoważnioną osobą.
·         Rodzicie mogą także upoważnić określoną osobę dorosłą do jednorazowego odebrania dziecka z Szkoły/ Świetlicy Szkolnej, jednakże takie upoważnienie powinno nastąpić w formie pisemnej.
·         Żadna telefoniczna prośba rodzica (prawnego opiekuna) bez pisemnego upoważnienia do wydania dziecka nie będzie uwzględniania.
·         Na prośbę nauczyciela lub innego personelu Szkoły osoba odbierająca dziecko powinna okazać dokument potwierdzający jej tożsamość.
·         Osoba odbierająca dziecko ze Szkoły nie może znajdować się pod wpływem alkoholu czy innych substancji odurzających lub w innym stanie, który będzie wskazywał, że nie będzie mogła zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W takiej sytuacji personel ma prawo nie wydać dziecka i zatrzymać je w placówce do czasu wyjaśnienia sprawy. O takich okolicznościach niezwłocznie należy powiadomić Dyrektora Szkoły i jak najszybciej skontaktować się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.  

4.2. Zasady odbierania dziecka ze Szkoły/ Świetlicy Szkolnej  
·         Rodzice (prawni opiekunowie) lub inne osoby przez nich upoważnione mają obowiązek odebrać dziecko najpóźniej do godziny 17.00
·         Rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione zobowiązani są odebrać dziecko osobiście od nauczyciela prowadzącego grupę bezpośrednio z sali zabaw lub z ogrodu przedszkolnego, dokładając wszelkich starań, aby fakt odbioru dziecka był odpowiednio zaakcentowany.
·         Obowiązkiem nauczyciela jest upewnienie się, że dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu.    

4.4. Postępowanie w przypadku nieodebrania dziecka ze Szkoły/ Świetlicy Szkolnej  
·         W przypadku nieodebrania dziecka w godzinach funkcjonowania Szkoły nauczyciel odpowiedzialny za dziecko zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Dyrektora Szkoły, a także skontaktować się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka lub inną upoważniona osobą, wskazaną w upoważnieniu.
·        W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub inne osoby upoważnione nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji Policję.
·         Do czasu odebrania dziecka przez rodziców (prawnych opiekunów), inną upoważnioną osobę lub Policję nauczyciel nie może wyjść z dzieckiem poza teren Szkoły ani pozostawić dziecka pod opieką innej osoby.  

5. Postanowienia końcowe  
·         Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze Szkoły/Świetlicy Szkolnej powinna zostać zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców.
·         Z procedurą powinni zostać zapoznani wszyscy nauczyciele oraz rodzicie najpóźniej w dniu 1 września bieżącego roku szkolnego.
·         Ewentualnych zmian w procedurze dokonuje Dyrektor placówki w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.  

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.)    

Przewodniczący Rady Rodziców
Dyrektor Szkoły

k

Deklaracja uczęszczania dziecka do świetlicy w okresie pandemii COVID-19

.

k

Oświadczenie o zgodzie rodzica na samodzielne wyjście dziecka ze szkoły/świetlicy

.