Dokumenty

k
k

Procedura odbioru dziecka ze świetlicy

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 16 z dnia 29.10.2018  

PROCEDURA ODBIERANIA DZIECI
Ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Libertowie i ze Świetlicy Szkolnej     

1. Cel procedury  
Celem niniejszej procedury jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa.  

2. Zakres procedury  
Niniejszy dokument reguluje zasady odbierania dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Libertowie i ze świetlicy szkolnej.  

3. Osoby podlegające procedurze  
Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są rodzice dziecka bądź jego prawni opiekunowie oraz nauczyciele i wychowawcy świetlicy.  

4. Opis procedury  

4.1. Osoby upoważnione do obioru dziecka ze Szkoły/ Świetlicy Szkolnej
·         Dziecko jest odbierane ze Szkoły/Świetlicy Szkolnej przez swoich rodziców, prawnych opiekunów lub osoby przez nich upoważnione. To oni odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka w drodze ze Szkoły/Świetlicy Szkolnej od momentu przekazania go przez nauczyciela/wychowawcę świetlicy.
·         Osoby upoważnione przez rodziców (prawnych opiekunów) do obioru dziecka powinny być pełnoletnie.
·         Rodzice (prawni opiekunowie) mogą upoważnić inną osobę do odebrania dziecka ze Szkoły/Świetlicy szkolnej tylko poprzez pisemne oświadczenie składane Dyrektorowi Szkoły lub odpowiedniemu nauczycielowi/wychowawcy grupy. Wzór takiego upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
·         Upoważnienie powinno być podpisane przez oboje rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, chyba że któreś z nich jest pozbawione bądź ma ograniczone lub zawieszone prawa rodzicielskie. Rodzic powołujący się na taką okoliczność ma obowiązek przedstawienia kopii odpisu wyroku dotyczącego władzy rodzicielskiej (bez uzasadnienia).
·         Upoważnienie powinno być złożone przed rozpoczęciem roku szkolnego, nie później jednak niż w dniu 1 września, i jest ono ważne przez jeden rok.
·         Upoważnienie może być w każdej chwili zmienione lub odwołane.
·         Upoważnienie powinno być przechowywane przez odpowiedniego nauczyciela/wychowawcy w dokumentacji grupy, natomiast w sekretariacie szkoły powinna znajdować się aktualna lista osób upoważnionych do odbioru dzieci z każdej grupy.
·         Rodzice (prawni opiekunowie), podpisując upoważnienie, biorą pełną odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo dziecka w czasie jego powrotu do domu z upoważnioną osobą.
·         Rodzicie mogą także upoważnić określoną osobę dorosłą do jednorazowego odebrania dziecka z Szkoły/ Świetlicy Szkolnej, jednakże takie upoważnienie powinno nastąpić w formie pisemnej.
·         Żadna telefoniczna prośba rodzica (prawnego opiekuna) bez pisemnego upoważnienia do wydania dziecka nie będzie uwzględniana.
·         Na prośbę nauczyciela lub innego personelu Szkoły osoba odbierająca dziecko powinna okazać dokument potwierdzający jej tożsamość.
·         Osoba odbierająca dziecko ze Szkoły nie może znajdować się pod wpływem alkoholu czy innych substancji odurzających lub w innym stanie, który będzie wskazywał, że nie będzie mogła zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W takiej sytuacji personel ma prawo nie wydać dziecka i zatrzymać je w placówce do czasu wyjaśnienia sprawy. O takich okolicznościach niezwłocznie należy powiadomić Dyrektora Szkoły i jak najszybciej skontaktować się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.  

4.2. Zasady odbierania dziecka ze Szkoły/ Świetlicy Szkolnej  
·         Rodzice (prawni opiekunowie) lub inne osoby przez nich upoważnione mają obowiązek odebrać dziecko najpóźniej do godziny 17.00
·         Rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione zobowiązani są odebrać dziecko osobiście od nauczyciela prowadzącego grupę bezpośrednio z sali zabaw lub z ogrodu przedszkolnego, dokładając wszelkich starań, aby fakt odbioru dziecka był odpowiednio zaakcentowany.
·         Obowiązkiem nauczyciela jest upewnienie się, że dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu.    

4.4. Postępowanie w przypadku nieodebrania dziecka ze Szkoły/ Świetlicy Szkolnej  
·         W przypadku nieodebrania dziecka w godzinach funkcjonowania Szkoły nauczyciel odpowiedzialny za dziecko zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Dyrektora Szkoły, a także skontaktować się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka lub inną upoważniona osobą, wskazaną w upoważnieniu.
·        W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub inne osoby upoważnione nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji Policję.
·         Do czasu odebrania dziecka przez rodziców (prawnych opiekunów), inną upoważnioną osobę lub Policję nauczyciel nie może wyjść z dzieckiem poza teren Szkoły ani pozostawić dziecka pod opieką innej osoby.  

5. Postanowienia końcowe  
·         Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze Szkoły/Świetlicy Szkolnej powinna zostać zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców.
·         Z procedurą powinni zostać zapoznani wszyscy nauczyciele oraz rodzicie najpóźniej w dniu 1 września bieżącego roku szkolnego.
·         Ewentualnych zmian w procedurze dokonuje Dyrektor placówki w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.  

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.)    

Przewodniczący Rady Rodziców
Dyrektor Szkoły

k

.